Najaars ALV agenda 21-11-2022

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 november 2022

1. Opening en mededelingen voorzitter.

2. Binnengekomen stukken.

Henk van Geldorp stelt zich kandidaat voor het bestuur.

3. Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten.

4. Goedkeuring Notulen Voorjaars ALV 23 mei 2022.

5. Evaluatie seizoen 2021-2022. (Jaarverslag)

Pauze.

6. Financieel verslag.

   a. Verslag kascommissie.

   b. Decharge verlenen    

7. Bestuur.

    a. Hans Stoekenbroek stelt zich niet meer verkiesbaar

   b. Hilbert de Wit stelt zich wel beschikbaar voor een nieuwe periode

   c. verkiezingen. 

c1: Hilbert de Wit verlenging als bestuurslid

c2: Henk van Geldorp als nieuw bestuurslid (bij aannamen van de                     stemmen zal Henk zijn functie bij de kascommissie moeten                             neer legen)

   d. Stemming over: Moet de notulen achter een wachtwoord op de site.

       Stemming over: Moet de Agenda achter een wachtwoord op de site.    

8. W.V.T.T.K.

9. Rondvraag.