AVG Privacystatement

 

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Vereniging Dartsbond Almere e.o., gevestigd teAlmere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656818. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt;
(b) donateur/sponsor wordt;
(c) de website (webadres) bezoekt;
(d) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) geboortedatum;
(f) geslacht;
(g) telefoonnummer;
(h) bankrekeningnummer;
(i) gegevens over voorkeuren;
(j) gegevens over gemaakte afspraken;
(k) lidmaatschapsnummer;
(l) sponsorovereenkomst.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b)contact met u op te nemen of te onderhouden;
(c) de dienstverlening te verbeteren;
(d) de website te optimaliseren.
1.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Wij registreren gegevens van personen jonger dan 16 jaar (jeugdleden).
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet vaststellen of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij adviseren ouders dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld neem dan contact met ons op (zie 2).

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
  2.1  U kunt contact opnemen met Ronald van der Maten, ledenadministrateur via ledenadministratie@dartsbondalmere.nl voor:
  (a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  (b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  (c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  (d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
  (e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Dartsbond Almere e.o.

Verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht en bezwaar stuurt u naar het genoemde e-mailadres met als bijlage een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan aan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer zwart.

Dartsbond Almere e.o. wijst u op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap)

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullendaarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a)  Nederlandse Darts Bond (NDB);
(b)  Teambeheer (TB).

Deze derden gebruiken de gegevens voor:
(sub a) het registreren van uw lidmaatschap;
(sub b) het verzorgen van de leden- en competitieadministratie.

Om te zorgen dat de genoemde derde op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens omgaan hebben wij een zogenaamde bewerkingsovereenkomst afgesloten.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
  verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
 2. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen