ALV agenda 22-11-2021

Beste leden,

hieronder de agenda voor de aanstaande Algemene LedenVergadering:

Uiterlijk één week voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste vijf leden een voorstel of amendement bij het bestuur indienen en aan de agenda toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.

AGENDA NAJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING DARTSBOND ALMERE E.O.

DATUM : 22 november 2021

INLOOP : Vanaf 19:15 uur

AANVANG : 20:00 uur

EINDE : 22:00 uur

LOKATIE : Sporthal Waterwijk Ijsselmeerweg 48 1316 RK Almere

1: Opening en mededelingen voorzitter

2: Binnengekomen stukken:

3: Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten

4: Goedkeuring notulen Voorjaars ALV 2021 (HIER te vinden)

5: Evaluatie seizoen 2020 – 2021 + plannen toekomst

6: Aftreed rooster (HIER te vinden)

7: Benodigde wijzigingen in de statuten vanwege de nieuwe wet WBTR:

A: vast laten leggen dat het bestuur monolithisch is.

B: Bestuursleden met tegenstrijdige belangen mogen niet deelnemen in beslissingen of beraadslaging. Als het hele bestuur tegenstrijdige belangen heeft valt de besluitvorming aan de ALV.

C: Regeling meervoudige stemmen één bestuurder kan niet meer stemmen hebben dan het gehele bestuur samen.

D: Bij ontstentenis of belet valt de functie naar het schaduwbestuurslid.

E: Bindende voordracht: Als er één kandidaat voor een bestuursfunctie is wordt deze aangenomen. Dit kan verworpen worden door een 2/3 meerderheidsstem op de ALV.

Pauze

8: Herverkiezing Ronald van der Maten als bestuurslid

9: Financieel Jaarverslag 2020 – 2021

10: Verslag kascontrolecommissie

11: Rondvraag

12: Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)

13: Sluiting