Agenda voorjaarsvergadering 2022

AGENDA VOORJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING DARTSBOND ALMERE E.O.

DATUM : 23 Mei 2022

INLOOP : Vanaf 19:15 uur

AANVANG : 20:00 uur

EINDE : 22:00 uur

LOKATIE : Sporthal Waterwijk Ijsselmeerweg 48 1316 RK Almere

1: Opening en mededelingen voorzitter

2: Binnengekomen stukken

3: Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten

4: Goedkeuring notulen najaars ALV 2021 (plaats gevonden Maart 2022)

x: 25 jarig jubileum

5: Toevoegen regels in de statuten vanwege de nieuwe wet WBTR, inclusief aanpassingen die nodig zijn op basis van deze nieuwe wet.

6: Voorbereiding seizoen 2022-2023, toekomst plannen

7: Begroting 2022 – 2023

Pauze

8: Stemming voor nieuw bestuurslid met primaire functie vice-penningmeester.

9: Beantwoording vragen en opmerkingen vorige ALV.

10: Beantwoording ingestuurde vragen voor deze ALV.

11: Rondvraag

12: Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)

13: Sluiting